A. ZÁKLADY PRÁCE S DOTAČNÍM PORTÁLEM

1. Registrace do systému

Registrovat se můžete na adrese https://dotace.usti-nad-labem.cz/register (nebo použijte modré tlačítko "Registrovat se" v horním menu).

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc než svou e-mailovou adresu a heslo.

Při registraci nevyplňujete informace o Právnické nebo Fyzické osobě žadatele, tyto informace poskytnete až při vyplňování samotné žádosti o dotaci.

2. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, vyplňte svoji e-mailovou adresu na této stránce https:/dotace.usti-nad-labem.cz/password_recovery, následně vám do e-mailu přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte prosím IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

B. MOJE IDENTITA

1. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.usti-nad-labem.cz/user/update_info nebo HLAVNÍ STRÁNKA/MOJE IDENTITA

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Osoby s podílem v této PO / skuteční majitelé
 2. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 3. Trvalá adresa
 4. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (Telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 5. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

2. Osoby s podílem v této právnické osobě/skuteční majitelé

Tento formulář je vyžadován kvůli naplnění zákonné povinnosti evidence vlastnické struktury a skutečného majitele u příjemců dotací. Tato povinnost je evidována v zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuzák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Pro správné vyplnění použijte informační systém Evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/.

Více informací:


3. Doručovací adresa

Vyplníte v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu či sídla organizace. Tato adresa bude využívána k doručování písemností.

4. Bankovní spojení

Pokud žadatel používá více bankovních účtů, lze vyplnit ve formuláři žádosti č. 1 – Doplňující informace o žadateli.

5. Kredibilita žadatele (rok vzniku, historie, přehled pořádaných akcí/projektů, spolupráce, zkušenosti, atp.)

Žadatel vyplní informace o své organizaci/osobě a toto bude uvedeno automaticky v každé podané žádosti.

C. KONTAKTY

Kontaktní údaje

Informace k dotacím v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit podává Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, 2. patro, dotaceKS@mag-ul.cz


 • Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem


Romana Krejčí, DiS., referentka odd. kultury a sportu, tajemnice Kulturní komise RM, romana.krejci@mag-ul.cz, 475 271 584

Dotační kategorie

 • Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti
 • Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru
 • Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem


Jiřina Kurková, referentka odd. kultury a sportu, jirina.kurkova@mag-ul.cz, 475 271 576

Dotační kategorie

 • Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů


 • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem


Bc. Gabriela Krčilová, vedoucí odd. kultury a sportu, tajemnice Komise sportu a volnočasových aktivit RM, , gabriela.krcilova@mag-ul.cz, 475 271 688

Dotační kategorie

 • Tradiční kolektivní a individuální sporty
 • Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
 • Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců


Mgr. Šárka Poláčková, referentka odd. kultury a sportu, sarka.polackova@mag-ul.cz, 475 271 576

Dotační kategorie

 • Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)
 • Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let
 • Mimořádné sportovní výkony


 • Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Jiřina Kurková, referentka odd. kultury a sportu, jirina.kurkova@mag-ul.cz, 475 271 576


D. PRÁVNÍ INFORMACE